Gita 02.10 explained

BG2.10 tam uvaca hrishikesah prahasann iva bharata senayor ubhayor madhye vishidantam idam vacah SYNONYMS tam...

Read More

Gita 02.09 explained

BG 2.9 sanjaya uvaca evam uktva hrishikesam gudakesah parantapah na yotsya iti govindam uktva tushnim babhuva ha...

Read More

Gita 02.08 explained

BG 2.8 na hi prapasyami mamapanudyad yac chokam ucchoshanam indriyanam avapya bhumav asapatnam riddham rajyam...

Read More

Gita 02.07 explained

So right now we are discussing 5th reason for Arjuna for not fighting the first four were 1> Compassion 2> Enjoyment…

Read More

Gita 02.06 explained

So right now we are discussing 5th reason for Arjuna for not fighting the first four were 1> Compassion 2> Enjoyment…

Read More

Gita 02.05 explained

1-10: Arjuna’s further doubts and surrender Arjuna has substantiate his reasoning with further point… BG 2.5 gurun...

Read More